Κέντρο Μέντελ / Mendel Center

To Κέντρο Μέντελ για Βιοιατρικές Επιστήμες ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1998 ως μη κερδοσκοπική εταιρία από μια ομάδα έμπειρων Κυπρίων επιστημόνων υπό την ηγεσία του Δρα Παύλου Νεοφύτου. Αναγνωρίστηκε ως φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2001.

To Κέντρο Μέντελ λειτουργεί ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό κέντρο και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης του καρκίνου. Χρηματοδοτείται από χορηγίες για ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω διαγωνισμών και από φιλανθρωπικές εισφορές. Διοικήται από Συμβούλιο αποτελούμενο από 7 Κύπριους/Κύπριες.

Από το 2001 το κύριο πρόγραμμα αφορά τον Ιό των Κονδυλωμάτων ή Θηλωμάτων (HPV) και την πρόληψη καρκίνων που προκαλούνται από τον ιό HPV (του τραχήλου της μήτρας κ.ά.).

To Κέντρο Μέντελ είναι ένα από ολίγα βιοιατρικά κέντρα στα Βαλκάνια και ίσως το μοναδικό στην Κύπρο που παρέχει διεθνώς αναγνωρισμένο κλινικά επικυρωμένο HPV test (Xpert HPV) με άριστα αποτελέσματα σε δύο διεθνή προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (EHEQAS, QCMD). 

Το HPV test παρέχεται δωρεάν σε Κύπριες δικαιούχες του ΕΕΕ (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) ηλικίας 30-39 ετών.

Οι ακόλουθες ομάδες στηρίζουν τη λειτουργία και συνεργάζονται με τo Κέντρο Mέντελ:

1. Κυπριακός Σύνδεσμος Πρόληψης του Καρκίνου (ΚΥ.ΣΥ.ΠΡΟ.Κ.).

2. Κυπριακός Σύνδεσμος κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας και του HPV (ΚΥ.ΣΥ.ΚΑ.Τ.Η.).

3. Επιστημονική Γυναικολογική Εταιρεία Κύπρου (Ε.Γ.Ε.Κ.).

The Mendel Center for Biomedical Sciences was established in the Republic of Cyprus in 1998 as a non-profit organisation by a group of eminent Cypriot scientists led by Dr Pavlos Neophytou. It was recognised as a Charity in the Republic of Cyprus in 2001.

The Mendel Center functions as a research and educational center, and provides cancer prevention services. It is funded by competitive research and educational grants and by charitable donations. It is governed by a Board composed of 7 Cypriots.

Since 2001 the main program concerns Human Papilloma Virus (HPV) and the prevention of cancers (cervical cancer etc.) caused by HPV.

The Mendel Center is one of a few biomedical centers in the Balcans and possibly the only one in Cyprus that provides an internationally recognised clinically validated HPV test (Xpert HPV) with excellent results in two international external quality assurance schemes (EHEQAS, QCMD).

The HPV test is provided free-of-charge to Cypriot women approved for the EEE (minimum guaranteed income) aged 30-39.

The following groups support the function and cooperate with the Mendel Center:

1. Cyprus Cancer Prevention Association (KYSYPROK).

2. Cyprus Cervical Cancer and HPV Association (KYSYKATH).

3. Cyprus Scientific Gynecology Society.(EGEK).