Τεστ Παύλου - Pav Test (HPV DNA test)

1. To HPV DNA test είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης του καρκiνου του τραχήλου της μήτρας, και συστήνεται από το Διεθνή Οδηγό (Διεθνής Οργανισμός Υγείας 2014) και τις Ευρωπαικές Κατευθυντήριες Γραμμές (Ευρωπαική Επιτροπή 2015), όπως όλες οι ενήλικες γυναίκες υποβάλλονται σε ένα άριστο HPV DNA test τουλάχιστον μια φορά κάθε 5 χρόνια.

2. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαικού Προγράμματος Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για το ΗPV DΝΑ Τεστ (Φεβ. 2015) το μοναδικό εργαστήριο στην ελεύθερη Κύπρο που παρέχει ένα άριστο HPV DNA test είναι το εργαστήριο του Δρα Παύλου Νεοφύτου με τη μέθοδο Τεστ Παύλου.

3.Mεγάλες Ευρωπαïκές μελέτες έδειξαν ότι ο κίνδυνος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (ανά 100,000 γυναίκες ανά έτος) είναι:

α) Πέντε καρκίνοι σε γυναίκες που έκαναν τεστ Παπανικολάου.

β) Μηδέν καρκίνοι σε γυναίκες που έκαναν HPV DNA τεστ.

4. Συστήνεται όπως όλες οι Κύπριες υποβάλλονται σε Tεστ Παύλου στο κλινικό εργαστήριο Παύλου Νεοφύτου (τηλ. 22 664105) μια φορά κάθε 5 χρόνια, ενώ όσες είχαν ιστορικό προηγούμενης HPV μόλυνσης (π.χ. κονδυλώματα, παθολογικό τεστ Παπανικολάου) πρέπει να ελέγχονται συχνότερα.

5. Χώρες όπου εφαρμόζεται το HPV DNA test σαν έλεγχος ρουτίνας του γενικού γυναικείου πληθυσμού αναφέρονται στην ομιλία που έδωσε ο Prof. Jack Cuzick στο 30ο Διεθνές Συνέδριο για τον HPV το 2015 (19ο-25ο λεπτό της ομιλίας): https://drive.google.com/file/d/0B0CijW8xJJ-qSGMxMEtxZXU0OWc/view?usp=sharing

1. The HPV DNA test is the most effective method for prevention of cervical cancer, and is recommended by the International Guide (W.H.O. 2014) and the European Guidelines (EU Commission 2015) Guidelines, that all adult women are subjected to an excellent HPV DNAS test at least once every 5 years.

2. According to an announcement by the European HPV DNA test External Quality Assurance Scheme (Feb. 2015) the only laboratory in free Cyprus that performs an excellent HPV DNA test is the Pavlos Neophytou Lab with the method Pav Test.

3.Large European trials showed that the risk of cervical cancer (per 100,000 women per year) is:

a.   Five cancers in women who had a Pap-smear test.

b.   Zero cancers in women who had an HPV DNA test.

4. It is recommended that all Cypriot women are subjected to a Pav Test at the Pavlos Neophytou Lab (tel. 22 664105) once every 5 years, while those with a previous history of possible HPV infection (condylomata, pathological Pap-cervical smear result) have to be tested more frequently.

5. Countries where the HPV DNA test is used for routine preventive testing of the general women's population are mentioned in the talk by Prof. Jack Cuzick at the 30th International Papillomavirus Conference in 2015 (19th-25th minute of the talk): https://drive.google.com/file/d/0B0CijW8xJJ-qSGMxMEtxZXU0OWc/view?usp=sharing

ĉ
Mendel Center,
Sep 10, 2018, 5:39 AM
ĉ
Mendel Center,
Sep 10, 2018, 5:39 AM
Ċ
Mendel Center,
Sep 10, 2018, 5:39 AM
ĉ
Mendel Center,
Sep 10, 2018, 5:36 AM
Ċ
Pavlos Neophytou,
Jan 22, 2010, 3:46 AM