Πρόληψη Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας / Cervical Cancer Prevention

Άμεση Πρόληψη

Μέχρι να εφαρμοστεί το πιο κάτω προτεινόμενο πλήρες πρόγραμμα συστήνεται όπως όλες οι γυναίκες ηλικίας 25-70 ετών υποβάλλονται στο Τεστ Παύλου (άριστο HPV DNA test) μέσω του Κέντρου Μέντελ (τηλ. 22 664105). Τα δείγματα ελέγχονται από το Χημείο Παύλου Νεοφύτου και/ή από άλλα εργαστήρια με άριστα αποτελέσματα στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας για το HPV DNA test (EHEQAS) με κόστος €120.

Το Κέντρο Μέντελ παρέχει δωρεάν το Τεστ Παύλου σε Κύπριες δικαιούχους του ΕΕΕ (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) ηλικίας 30-39 ετών. 

Πρόταση του Κέντρου Μέντελ για Πρόγραμμα Πρόληψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας (όπως υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2016)

1.           Το Κέντρο Μέντελ υποβάλλει δημόσια την πρόταση του για να αναλάβει τη διεξαγωγή προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Κύπρο, το οποίο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις Διεθνείς και Ευρωπαικές Κατευθυντήριες Γραμμές (W.H.O. 2014 και European Commission 2015).

2.             Στο πρόγραμμα θα ελέγχονται οι ενήλικες γυναίκες με Τεστ Παύλου μια φορά κάθε 5-10 χρόνια. Το Τεστ Παύλου είναι το μοναδικό άριστο HPV DNA test στην ελεύθερη Κύπρο.

3.             Το πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει με μικρές πιλοτικές εφαρμογές (με προυπολογισμό που δεν υπερβαίνει τις €100,000), όπου θα παρέχεται το Τεστ Παύλου σε πολλές εκατοντάδες γυναίκες δικαιούχους των κρατικών νοσοκομείων και σε γυναίκες δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυτό θα συμβάλει και στην αποσυμφόρηση του Γυναικολογικού Τμήματος του Μακάρειου Νοσοκομείου από την μεγάλη λίστα αναμονής για τεστ Παπανικολάου.

4.             Πρόγραμμα 34-χρονων γυναικών

Ακολούθως πρέπει να εφαρμοστεί πρόγραμμα παροχής του Τεστ Παύλου σε όλες τις 34-χρονες Κύπριες, αφού έχει αποδεικτεί ότι η παροχή ενός άριστου HPV DNA test στις γυναίκες αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι η πλέον ορθολογιστική, δηλαδή προλαμβάνει του περισσότερους καρκίνους με το χαμηλότερο κόστος.  Το ετήσιο κόστος για την εφαρμογή του προγράμματος υπολογίζεται σε €554,000 και το πρόγραμμα αυτό θα προλαμβάνει 11 καρκίνους ετήσια και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενός πολλαπλάσιου κόστους (€1,781,000), που καταβάλλεται σήμερα κυρίως από το κράτος για την αντιμετώπιση και θεραπεία των καρκίνων και άλλων παθολογικών καταστάσεων που δημιουργούνται ως συνέπεια της μη εφαρμογής του προγράμματος.

5.             Πλήρες Πρόγραμμα

Ακολούθως πρέπει να εφαρμοστεί πρόγραμμα παροχής του Τεστ Παύλου σε όλες τις Κύπριες ηλικίας 30-65 ετών και κατόπιν κατάλληλων δοκιμών και πιλοτικών εφαρμογών μπορεί να εφαρμοστεί και σε γυναίκες μικρότερων και μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου όλων των γυναικών ηλικίας 20-70 ετών. Το ετήσιο κόστος για την εφαρμογή του πλήρους προγράμματος υπολογίζεται σε €2,493,000 και το πρόγραμμα αυτό θα προλαμβάνει 25 καρκίνους ετήσια και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενός πολλαπλάσιου κόστους (€4,776,000).

6.             Περισσότερες λεπτομέρειες δίδονται στο αρχείο 1 και στα άλλα επισυναπτόμενα αρχεία (2-12). Μαζί με το αρχείο 1 (λεπτομερής πρόταση) θα πρέπει κάποιος να δει το αρχείο 6 (υπολογισμοι) και το αρχείο 10 (αλγόριθμοι).

7.             Οποιοσδήπωτε επιθυμεί να σχολιάσει την παρούσα Πρόταση, δίνοντας εποικοδομητικές εισηγήσεις για βελτίωση της, παρακαλείται να τις αποστείλει στο email: pav@mendelcenter.org

8.  Τα ίδια προγράμματα (μικρό πιλοτικό, 34-χρονων γυναικών, πλήρες πρόγραμμα) μπορούν να εφαρμοστούν και στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου από το Κέντρο Μέντελ και το Τουρκοκυπριακό Εργαστήριο DNA (το μοναδικό στα κατεχόμενα που έχει άριστα αποτελέσματα στο EHEQAS).


Immediate Prevention

Until the full program proposed below is implemented it is recommended that all women aged 25-70 are subjected to a Pav Test (excellent HPV DNA test) via the Mendel Center (τηλ. 22 664105). The samples are analysed by the Pavlos Neophytou Laboratory and/or by other laboratories with excellent results at the European HPV DNA test External Quality Assurance Scheme (EHEQAS) at a cost of €120.

The Mendel Center provides the Pav Test free-of-charge to Cypriot women, who receive the EEE (Minimum Guaranteed Income) and are aged 30-39.

Proposal by the Mendel Center for a Program of Cervical Cancer Prevention (as it was submitted in January 2016)

1.  The Mendel Center is hereby publicly submitting its proposal to undertake the conduct of a screening program for cervical cancer prevention in Cyprus, which is in accordance with the specifications determined by International and European Guidelines (W.H.O. 2014 and European Commission 2015).

2.  The program will test adult women with the Pav Test once every 5-10 years. The Pav Test is the only excellent HPV DNA test in free Cyprus.

3.  The program may start with small pilot applications (with a budget not exceeding €100,000), where the Pav Test will be provided to several hundred women who are entitled to free or cheap service at governmental hospitals and to women who obtain the minimum guaranteed income (EEE). This will contribute towards the decongestion of the Gynecology Department of the Makarios Hospital from the large waiting list for Pap smear tests.

4.  34-year old women program

Subsequently a program of provision of the Pav test to all 34-year old women should follow, since it has been proven that the provision of an excellent HPV DNA test to women of this age group is the most cost-effective, that is it prevents the larger number of cancers at the lowest cost. The annual cost for program implementation is estimated at €554,000 and the program will prevent 11 cancers annually and will contribute to saving a multiple of cost (€1,781,000), which today is paid for mainly by the state for the management and treatment of cancers and other pathological conditions created as a result of non-implementation of the program.

5. Full Program

Subsequently a program of provision of the Pav test to all Cypriot women aged 30-65 should be implemented, and after appropriate trials and piloting it may be implemented also to woemn of lower and higher age groups, so that it would be potentially possible to provide testing of all women aged 20-70. The annual cost for program implementation is estimated at €2,492,000 and the program will prevent 25 cancers annually and will contribute to saving a multiple of cost (€4,776,000).

6.  More details are given in document 1 and other attached documents (2-12). Together with document 1 (detailed proposal) one should see document 6 (calculations) and document 10 (algorithms).

7.  Anyone who wishes to comment on the present Proposal, giving constructive suggestions for its improvement, is requested to send them to email: pav@mendelcenter.org
 
8.  The same programs (small pilot, 34-year old women, full program) may also be implemented in north Cyprus by the Mendel Center and the Turkish-Cypriot DNA Laboratory (the only one in north Cyprus with excellent results in EHEQAS)
ĉ
Pavlos Neophytou,
Jan 13, 2016, 9:36 AM
ć
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:16 AM
Ċ
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:12 AM
Ċ
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:13 AM
Ċ
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:14 AM
ĉ
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:14 AM
Ċ
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:14 AM
ć
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:14 AM
Ĉ
Pavlos Neophytou,
Jan 13, 2016, 9:46 AM
ĉ
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:15 AM
ą
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:16 AM
ą
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:16 AM
ą
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:16 AM
ą
Pavlos Neophytou,
Jan 11, 2016, 2:16 AM